Bölcsődei nevelés alapelvei

2023. december 10.

bölcsödei nevelés alapelvei

A bölcsődék nevelési feladatainak keretét a 2008-ban kidolgozott „A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja” adja, mely megfogalmazza az irányvonalakat, melyeken a gondozó intézményeknek haladni kell. E szerint a bölcsődei gondozás-nevelésnek 7 alapelvre kell támaszkodnia.

Családi nevelés elsődlegességének elve. A bölcsőde a családi szokásainak, erkölcsi értékrendszerének figyelembe vételével, azzal összhangban gondozza a gyermeket, szükség esetén kompenzálja a hiányosságokat. Ahhoz, hogy ez maradéktalanul érvényesülni tudjon a szülőnek maximálisan biztosítani kell a bölcsődei életbe való betekintést, bekapcsolódást. Megértően, elfogadóan kell viseltetni a család elveivel szemben.

Gyermeki személyiség tisztelete. A gyermek fejlődő személyiségét különleges tisztelet illeti meg. A bölcsőde feladata segíteni a gyermek személyiségének maximális kibontakoztatását, a személyes, szociális és kognitív kompetenciák fejlődését. A bölcsődei nevelésnek itt értékteremtő-értékközvetítő folyamatnak kell lennie, mely tiszteletben tartja az alapvető emberi és szabadság jogokat.

Nevelés és gondozás egységének elve. E kettő elválaszthatatlan egység, a gondozás folyamataiban nevelés is zajlik, de a nevelés nem korlátozódik a gondozás folyamataira.

Az egyéni bánásmód elve. A gyermek fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a gondozónő őszinte, meleg, szeretetteljes odafordulással segítse a gyermek fejlődését, figyelembe véve annak életkori- és fejlődési sajátosságait, pillanatnyi pszichés és fizikai állapotát valamint hangulatát. A gyermeknek folyamatosan éreznie kell az állandó figyelmet, törődést, még akkor is a gyermek lassabban fejlődik, vagy valamely területen elmaradást mutat. A gondozónőnek feltétel nélkül el kell fogadnia a gyermek vallási, etnikai, kulturális hovatartozását, és lehetőség szerint segítenie kell a saját és más kultúrák megismertetését, de semmiképpen sem sajátjának elnyomásával.

Biztonság és stabilitás elve. Biztosítani kell a gyermeknek a személyi- és tárgyi környezet állandóságát, hiszen ez megadja az érzelmi biztonságot, és eligazodást nyújt a mindennapokban. A napirend folytonosságából adódó állandóság növeli a stabilitást, és kiszámíthatóságot eredményez a gyermek életében. A biztonság természetszerűen magába foglalja a bármiféle pszichés (például megfélemlítés) vagy fizikai (például verés) erőszaktól való tartózkodást.

Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve. A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak támogató, elfogadó segítése, az aktivitás és az önállóság iránti vágy kialakulásának fokozása. A gondozónő példamutatásával, az élethelyzetek átláthatóvá, befogadhatóvá tételével segíti a gyermek fejlődését.

Az egységes nevelő hatások elve. Értékközvetítés és értékteremtés. Célja, hogy a gyermek megfelelő fejlődése, fizikai és érzelmi biztonsága érdekében a nevelők egyeztessék az alapvető értékeket, erkölcsi normákat, nézeteiket és nevelési gyakorlatukat.
Ezen elvek alkalmazása biztosítja az intézményben elhelyezett gyermekek biztonságát, megfelelő fejlődését a napközbeni ellátás keretein belül. Valamint biztonságot jelent a szülők számára is, hiszen könnyebben belelátnak a bölcsődék gondozási-nevelési folyamataiba, s ha valamely elv betartásában hiányosságot észlelnek, akkor azonnal a bölcsődevezetőhöz fordulhatnak panaszukkal.

Ajánló